• Yrd. Doç. Dr. Salih Yıldız
 • Yardımcı Doçent Doktor
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı
 • salihyildiz@gumushane.edu.tr

Lisans

Üniversite Fakülte/Yüksekokul Bölüm Giriş Yılı Mezuniyet Yılı
Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 2000 2004

Lisansüstü

Tür Tez Konusu Tez Danışmanı Yıl
Doktora Elektronik Hizmet Marka Değerini Etkileyen Faktörler: Elektronik Hizmet Müşterileri Üzerine Bir Uygulama Doç. Dr. Hüseyin Sabri Kurtuldu 2011
Yüksek Lisans Tüketici Tercihlerinde Marka Değerini Belirlemeye Yönelik Bir Model Önerisi: Trabzon İli Örneği Yrd. Doç. Dr. H. Dilara Keskin 2007

Akademik Deneyim

Unvan Üniversite Fakülte/Yüksekokul Bölüm Başlangıç Bitiş
Yardımcı Doçent Doktor Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 2011 Devam Ediyor
Öğretim Görevlisi Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 2009 2011
Araştırma Görevlisi Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 2005 2009

İdari Görev

Üniversite/Kurum Birim Görev Başlangıç Bitiş
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı 2013 Devam Ediyor

Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Yıldız S., Yıldız E. (2015) “Service Quality Evaluation of Restaurants Using the Ahp and Topsis Method”, Journal of Social and Administrative Sciences, Volume 2, Issue 2, ss.53-61.
 2. Yıldız Salih, Yıldız Emel, Topal M. Hanefi (2014). “Islamic Marketing as a New Marketing Trend: An Application for Determining Customers’ Islamic Bank Selection Criteria”, Banks and Bank Systems, Vol. 9, Issue 1, pp. 20-25.
 3. Yıldız Salih, Karadirek Gökhan (2014), “Elektronik Hizmet Kalitesi Algılamaları: Bireysel İnternet Bankacılığı Kullanıcıları Üzerine Bir Uygulama”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, Cilt 5 Sayı 10, ss.303-329.
 4. Yıldız Salih, Tehci Ali (2014). “Ağızdan Ağıza İletişimde Müşteri Tatmini ve Müşteri Sadakati ile Mağaza İmajı Boyutları: Ordu İlinde Bir Uygulama” Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 18 Sayı 1, ss.441-460.
 5. Yildiz S., Yıldız E. (2013) “The measurement of distributor performance with a multi-criteriadecision making method”, Innovative Marketing, Volume 9, Issue 3, ss.42-47.
 6. Yıldız Salih, Dursun İbrahim (2015), “TV Reklamlarının Kişisel Kullanımının Tutum ve Satın Alma Kararları Üzerine Etkileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, Cilt 6 Sayı 13, ss.238-252.

Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. Christiansen B., Yıldız S., Yıldız E. (2014) “Handbook of Research on Effective Marketing in Contemporary Globalism”, ISSN: 2327-5502, EISSN: 2327-5529, IGI Global, USA
 2. Christiansen B., Yıldız S., Yıldız E. (2013) “Transcultural Marketing for Incremental and Radical Innovation”, DOI: 10.4018/978-1-4666-4749-7
 3. Kurtuldu H.S., Yıldız S., (2013) “Factors Affecting Electronic Service Brand Equity”, Chapter 22, Pages 434-492, Transcultural Marketing for Incremental and Radical Innovation, DOI: 10.4018/978-1-4666-4749-7

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Kurtuldu, H.S., Çilingir, Z., Yıldız, S. (2010) “Kulaktan Kulağa İletişim: Alışveriş Merkezi Müşterileri Üzerinde Bir Pilot Çalışma”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt. 24 Sayı 3, ss.95-115, Erzurum.
 2. Kurtuldu, H.S., Yıldız, S., Çilingir, Z. (2010) “Web Sitelerinin Pazarlanmasında Estetik Özelliklerin Rolü: Online Gazeteler Üzerinde Bir Uygulama”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt. 2, Sayı. 26, ss.1-11, Kütahya.
 3. Keskin H. Dilara, Yıldız, S. (2010) “Tüketicilerin Marka Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler ile Marka İmajı’nın Marka Değeri Üzerindeki Etkileri: Trabzon Örneği”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt. 1, Sayı. 27, ss.239-254, Kütahya.
 4. Çilingir, Z., Yıldız, S. (2010) “Tüketicilerin Ürünlere Olan İlgileniminin Marka Sadakati Üzerindeki Etkisi: Sembolik Nitelikteki Bir Ürün Grubu İçin İstanbul İli Pilot Çalışması”, Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt. 6, Sayı. 11, ss.79-100, Zonguldak.
 5. Yıldız, S., Çilingir, Z. (2010) “Elektronik Pazarlamada Müşteri Sadakatinin Geliştirilmesi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.19, Sayı.1, ss.412-428, Çukurova.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Yıldız, Salih, Yıldız, Emel (2012) “Tüketicilerin Demografik Özelliklerine Göre Elektronik Hizmet Marka Değeri Algılamaları”, 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Mayıs 02 - 04, Marmaris.
 2. Yıldız, Salih, Yıldız, Emel (2012) “Yerel Ekonomilerde Kredi Kartı Kullanım Düzeyi: Gümüşhane İli Örneği”, IV. Yerel Ekonomiler Kongresi, Mayıs 24 - 26, Gümüşhane.
 3. Kurtuldu, H.S., Çilingir, Z., Yıldız, S. (2008) “İlişki Odaklı Pazarlama Bileşenlerinin Tüketici Sadakati Üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama”, 13. Ulusal Pazarlama Kongresi, Ekim 25 - 29, Nevşehir.

Diğer Yayınlar

 1. Yıldız S., Tosunoğlu B., Yıldız E. (2013) “Markalar ve Marka Değeri”, Gümüşhane İli Swot Analizi, İçinde (ss.223 – 238), Editör: İhsan Günaydın, Gümüşhane Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 15, Gümüşhane.
 2. Yıldız S., Yıldız E. (2013) “1. Bölüm Çevirisi: Tüketiciler, Firmalar ve Toplum İçin Pazarlamanın Değeri” Essentials of Marketing A Marketing Strategy Planning Approach (Pazarlamanın Temelleri Bir Pazarlama Stratejisi Planlama Yaklaşımı), 13. Basımdan Çeviri, Nobel Akademik Yayıncılık, Eylül 2013, Ankara
 3. Yıldız S., (2013) “13. Bölüm Çevirisi: İlişkisel Pazarlama Ağlarına Giriş” Essentials of Marketing A Marketing Strategy Planning Approach (Pazarlamanın Temelleri Bir Pazarlama Stratejisi Planlama Yaklaşımı), 13. Basımdan Çeviri, Nobel Akademik Yayıncılık, Eylül 2013, Ankara
 4. Özgenç, E., Yıldız, S. (2010) “Şehirlerin Markalaşması ve Gümüşhane İlinin Marka Şehir Olma İmkanları”, İl Oluşunun 85. Yılında Gümüşhane Tarihi ve Ekonomisi Sempozyumu , Mayıs 25 - 26, Gümüşhane.

Atıflar

Nitelik Ortam Atıf Yapan Kitap/Dergi Adı
Uluslararası Dergi Başkası Management and Administrative Sciences Review Volume 4, Issue 3 Pages: 463-473 May 2015

Akademik Dergilerdeki Görevler

Dergi Adı Görev Başlangıç Bitiş
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi Editör 2012 Devam Ediyor
Global Journal of Economics and Business Studies Hakem Kurulu 2012 Devam Ediyor

Verdiği Dersler

Ders Adı Seviye
Tutundurma Stratejisi Doktora
Sosyal Paz. ve Kurumsal Sosyal Sorumlulk Doktora
Pazarlamada Marka ve Marka Şehirler Yüksek Lisans
Kulaktan Kulağa Pazarlama Yüksek Lisans
Turizm Pazarlaması Yüksek Lisans
Satış Teknikleri ve Satış Yönetimi Yüksek Lisans
Hizmet Pazarlaması Lisans
Pazarlama İlkeleri Lisans
Tüketici Davranışları Lisans
Pazarlama Yönetimi Lisans
Pazarlama Araştırmaları Lisans
Marka Yönetimi Lisans
İş İlişkileri ve Sunum Teknikleri Lisans

Yürütülen Tezler

Öğrenci Adı Seviye Tez Başlığı Yıl
Gökhan Karadirek Yüksek Lisans Tüketicilerin Elektronik Hizmet Kalitesi Algılamaları: Bireysel İnternet Bankacılığı Müşterileri Üzerine Bir Uygulama 2014
Ali Tehci Yüksek Lisans Ağızdan Ağıza İletişimde Müşteri Tatmini Ve Müşteri Sadakati İle Mağaza İmajı Boyutları 2014
Erdem Özkan Yüksek Lisans Müşteri Sadakati İle Ağızdan Ağıza İletişimin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi: Elektronik Eşya Sektörü Üzerine Bir Uygulama 2014

Akademik İlgi Alanları

Akademik İlgi Alanı
Pazarlama, Marka, WOMM, Tüketici Davranışları